Personvernerklæring

Dine rettigheter rundt ditt personvern

Som bruker av vårt nettsted har du visse rettigheter i forhold til ditt personvern. Disse kan du lese utførlig om her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-3#KAPITTEL_gdpr-3

Kort oppsummert gjelder følgende:

  • Du har rett til innsyn og kan be om kopi av alle opplysninger vi behandler om deg, og har i gitte tilfeller krav på dataportabilitet av disse.
  • Du kan korrigere dine personopplysninger og be oss rette eller supplere opplysninger som er feil eller misvisende.
  • I gitte situasjoner kan du be om å få opplysninger om deg selv slettet eller begrense vår behandling av opplysninger om deg.
  • Du har rett til å protestere mot en behandling av personopplysninger om deg og å klage på vår behandling av personopplysninger. Å klage gjør du til Datatilsynet.

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller ønsker å benytte noen av dine rettigheter kan du kontakte oss ved å sende en e-post til post@vagle.no